LUDZIE KSI?GI W WIELU J?ZYKACH

LUDZIE KSI?GI W WIELU J?ZYKACH

Gdy nar?d ?ydowski zjednoczy? si? z ziemi? Izraela, nakazano nam wyrze?bi? kamienne tablice, kt?re ?dobrze wyja?ni?yby? Tor?. Gemara w Traktacie Sotah wspomina, ?e zosta?y one wyrze?bione w 70 j?zykach ?wiata w tym samym czasie. Przez tysi?ce lat, gdy nar?d ?ydowski mieszka? w wielu r??nych krajach i do?wiadczy? wielu r??nych wygna?, ostatecznie przyj?li?my j?zyki narod?w, w?r?d kt?rych ?yli?my.

Wyobra? sobie teraz, ?e pochodzisz z miejsca, w kt?rym brakuje podstawowych pism w j?zyku, kt?rego u?ywasz?

Na przyk?ad, je?li musieliby?my si? dowiedzie? podstaw na temat naszego dziedzictwa w j?zyku innym ni? hebrajski czy angielski, np. po chi?sku. Zaj??oby nam to sporo czasu i sprawi?o wiele trudu.

Shavei Israel i nasz projekt Ma’ani Center, maj? na celu edukacj? na temat dziedzictwa Izraela. Kontynuuj? podr?? do czterech kra?c?w ziemi, aby przywr?ci? Zaginionych ?yd?w z r??nych kultur i ?rodowisk. Dlatego, dla wspierania nauki ?ydowskich, sta?o si? konieczne przet?umaczenie wa?nych tekst?w na niekt?re j?zyki. Na sw?j spos?b, podobnie jak kamienne tablice, Shavei Israel pracuje nad wyja?nieniem Tory osobom ze wszystkich ?rodowisk, w tym t?umacze? na chi?ski, polski i inne j?zyki.

Wiele tom?w zosta?o ju? uko?czonych i s? teraz dost?pne dla ?yd?w m?wi?cych w ponad 10 r??nych j?zykach i s? u?ywane regularnie w razie potrzeby. Teksty te wspieraj? tych, kt?rzy robi? alij? (przeprowadzk? do Izraela) z odleg?ych miejsc, a tak?e tych, kt?rzy pozostaj? w swoich krajach ojczystych i chc? odkrywa? i odzyskiwa? swoje ?ydowskie dziedzictwo.

Do??cz do nas. Powitaj ?yd?w z ca?ego ?wiata, kt?rzy wracaj? do swoich korzeni.

Ludzie z ca?ego ?wiata u?ywaj? przet?umaczonych przez Shavei Israel ?ydowskich dzie?. Dzi?ki temu umacniaj? swoje do?wiadczenia z ?ydowskim ?yciem i zwyczajami. Zgodnie z ruchem wskaz?wek zegara od lewego g?rnego rogu: Argenty?ska kobieta czytaj?ca ksi??k? b?ogos?awie?stw po hiszpa?sku; Bnei Menasze z p??nocno-wschodnich Indii odmawiaj?cy modlitwy ?Selichot? w Kuki; Polscy ?ydzi odmawiaj? chanukowe modlitwy po polsku; Chi?scy tury?ci w Izraelu korzystaj? z ksi??ki Shavei Israel z b?ogos?awie?stwami szabatowymi po chi?sku.