Nazywam si? Eliza. I jestem ?yd?wk?

Nazywam si? Eliza. I jestem ?yd?wk?

Mam przywilej nauczania wszelkiego rodzaju ludzi mieszkaj?cych w Krakowie: ?yd?w, nie-?yd?w, starych, m?odych, tych, kt?rzy zawsze wiedzieli, ?e s? ?ydami i tych, kt?rzy dowiedzieli si? o swoim pochodzeniu nagle. Jedna z moich studentek, Aliza Schwartzman, ma niezwyk?? histori?, kt?r? chcia?bym si? z wami podzieli?.download

Odk?d by?am dzieckiem, wiedzia?am, ?e jestem ?yd?wk?. Wiedzia?am te?, ?e nigdy nie ujawni? swojej ?ydowskiej to?samo?ci.

Trudno uwierzy?, ?e w XXI wieku ?yd nadal musi ukrywa? swoj? ?ydowsko??. Ale dok?adnie to przesz?am dorastaj?c w Dniepropietrowsku na Ukrainie w ci?gu ostatnich 20 lat. Oficjalnie istnieje ?ycie ?ydowskie na Ukrainie, gdzie ?yje tysi?ce ?yd?w. Chodz? do synagog, obchodz? ?wi?ta. W moim rodzinnym miasteczku by?o wiele Centr?w Kultury ?ydowskiej. Ale dziesi?tki tysi?cy ludzi wci?? obawia si? nast?pstw ujawniania ?wiatu zewn?trznemu, ?e s? ?ydami. Moja historia jest jedn? z nich. Dopiero, gdy przeprowadzi?am si? do Polski i zamieszka?am w Krakowie zrozumia?am jak dziwna i niepoj?ta by?a moja sytuacja. W tym wieku, w tych czasach nie mia?am prawa zdradza? nikomu swojego sekretu! Co si? wydarzy?o w Krakowie? To dobre zako?czenie smutnej historii, o kt?rym opowiem p??niej. Read more