Parszat Caw

Parszat Caw

                W tym tygodniu mamy naszą drugą Parszę z księgi Wajikra. Księga Wyjścia jest znana z opisów służby ofiarnej i prawa czystości. Zawsze wydawało mi się to trochę nudne. W tym roku powoli zyskuję inną perspektywę, choć szczegóły ofiar stają się nużące. Druga połowa Księgi Szmot, szczegółowo opisywała fizyczne aspekty Bożego domu nazwanego Miszkan. Powoli odkrywam, że Wajkra dotyczy biologicznych aspektów mieszkania Boga w naszym świecie. Zaczyna się od ofiar, które dostarczają mięsa, krwi i tłuszczu na ołtarz w Miszkanie, a następnie rozszerza się na Kohanim, kapłanów. Koheni łączą fizyczność Miszkanu z biologią ofiar. Podczas gdy duch Boga ożywia człowieka, w Miszkanie to człowiek ożywia dom Boga.

Parszat Tecawe opisuje ubranie Kohanim jako istotną część Miszkanu. Słowo Tecawe ma ten sam korzeń co Caw, nazwa naszej Parszy, w rzeczywistości nazwa naszej Parszy pojawia się w środku słowa Tecawe. Ubranie pozwala czysto biologicznym aspektom Kohena uzdrowić i uzupełnić świat duchowy. Miszkan uosabia dla nas mieszkanie Boga w naszym otoczeniu. Kohanim pokazują nam, że mamy zdolność do ucieleśnienia obecności Boga poprzez ruch i działanie, że Bóg nie tylko żyje w nas i pośród nas, ale inspiruje, ożywia i zobowiązuje nas do działania jako jego agent.

Szabat Szalom i szczęśliwego, koszernego Pesach!

Love,

Yehoshua

Paraszat Bamidbar

Paraszat Bamidbar

Oto rozpoczynamy czytanie nowej Ksi?gi Tory i zyskujemy nowe spojrzenie na ?wiat. Wajikra, ostatnia Ksi?ga, kierowa?a nas ku wn?trzu. Opowiada?a o Namiocie Spotkania / ?wi?tyni, jak si? tam dosta? i jak prowadzi? ?wi?te ?ycie, kt?re nas tam doprowadzi. W Ksi?dze Bemidbar wracamy do ?ycia pe?nego akcji i zmian. To tutaj w?a?nie Dzieci Izraela mog? w ko?cu pokaza? ?wiatu, B!gu i sobie kim s? i co je ukszta?towa?o. Po?ow? Ksi?gi Szemot i ca?? Wajikr? sp?dzili?my w naszym obozie, przede wszystkim w namiotach. Wreszcie, z pocz?tkiem Ksi?gi Bamidbar, ponownie wst?pujemy do ?wiata ?ywych.

Zanim zwiniemy ob?z i wyruszymy ku naszemu przeznaczeniu, B!g zarz?dza zebranie pewnych danych. Rozkazuje Moj?eszowi i Aaronowi sprawdzenie ile dok?adnie os?b wchodzi w sk?ad narodu Izraela i jaki jest rozk?ad populacji. B!g nakazuje im policzenie Dzieci Izraela osobi?cie, bez delegowania tego zadania nikomu innemu, dlaczego? Dlaczego przyw?dcy plemion nie mog? zrobi? tego samodzielnie, dlaczego nie mog? zrobi? tego cho?by synowie Aarona i Jozuego? Z jakiego powodu to w?a?nie Moj?esz i Aaron maj? liczy? Dzieci Izraela?

Ka?dy lider musi wiedzie? jaka jest liczebno?? i struktura jego narodu. To niezwykle wa?ne, by naprawd? dobrze zna? swoich ludzi. Dzieci Izraela przygotowuj? si? w?a?nie do postawienia pierwszych krok?w jako ?wi?ty nar?d. Potrzebuj? teraz bezpo?redniego kontaktu ze swoimi przewodnikami. Ale jeszcze wa?niejsze, by liderzy wiedzieli komu przewodz?. Tak wi?c B!g nakazuje Moj?eszowi spotka? si? z ka?dym cz?onkiem narodu Izraela. Kontakt z innymi, zar?wno z przyjaci??mi jak i z tymi, kt?rych nie kochamy a? tak mocno, jest kluczowy. Przy czym nie jest to narz?dzie, kt?re pozwala nam wype?ni? misj? w tym ?wiecie, jest to raczej pow?d, dla kt?rego zostali?my stworzeni.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua