SYNAGOGA W INDIACH JEST PONOWNIE OTWARTA

SYNAGOGA W INDIACH JEST PONOWNIE OTWARTA

W tym tygodniu, po czteromiesi?cznym zamkni?ciu z powodu koronawirusa i pandemii COVID-19, w Indiach zacz??y otwiera? si? domy modlitw, w tym synagoga Bnei Menasze Khovevei Tzion w Mizoram.

Asriel Pachau, sekretarz spo?eczno?ci Khovevei Tzion, uwa?a, ?e zamkni?cie mog?o mie? pozytywny wp?yw na spo?eczno??. ?To zamkni?cie by?o wa?nym do?wiadczeniem. My?l?, ?e przyniesie dobre wspomnienia. Jestem wr?cz przekonany, ?e sta?o si? b?ogos?awie?stwem od B-ga dla nas ?yd?w. Poznali?my synagog? z innej strony i na nowo zrozumieli?my jak wspaniale jest modli? si? w minjanie (10 doros?ych ?yd?w). Zdaj? sobie spraw?, ?e wszystko, co otrzymujemy, pochodzi od Boga? dobro i z?o. ?

Pachauowi zale?a?o, aby podzi?kowa? Shavei Israelowi za pomoc w tym, mimo wszystko, trudnym okresie. ?Shavei Israel da?o nam ogromne wsparcie. Bez tej pomocy naszej spo?eczno?ci by?oby znacznie ci??ej?.

Potrzebna pomoc

Potrzebna pomoc

Mimo, ?e Izrael zaczyna ponownie otwiera? wiele miejsc pracy wci?? istniej? setki nowych imigrant?w cierpi?cych na skutek koronawirusa. Shavei Israel kontynuuje dystrybucj? paczek ?ywno?ciowych, kupon?w do supermarket?w i pomocy finansow? dla Bnei Menasze, kt?rzy przyjechali do Izraela z Indii, a tak?e innych os?b, kt?re straci?y prac? z powodu kryzysu zwi?zanego z pandemi?. Ale potrzebujemy twojej pomocy! Wejd? na https://shavei.org/donations/corona/ i we? udzia? ju? dzi?. Dzi?ki!

Parsza Tazria – Mezora

Parsza Tazria – Mezora

Zazwyczaj lubi? omawia? kwestie etyczne i psychologiczne zawarte w cotygodniowych Parszach. Jednak w tym tygodniu nie mam wyj?cia, musz? skupi? si? na przekazie praktycznym.

Parsza Tazria m?wi o r??norakich cielesnych i duchowych dolegliwo?ciach, przy czym wi?kszo?? tekstu opowiada o chorobie carat. Carat to przypad?o?? duchowa, powodowana przez Leszon Hara – m?wienie ?le o innych ludziach. Carat atakuje cia?o, ubrania i domy. Nasza Parsza podaje trzy istotne, praktyczne nakazy dotycz?ce obecnego kryzysu zdrowotnego.

Po pierwsze: by chroni? si? nawet przed mo?liwo?ci? zaka?enia, niezb?dna jest kwarantanna, zachowanie dystansu i zakrywanie ca?ej twarzy, ??cznie z nosem. Jest to napisane bardzo wyra?nie. Po drugie: tylko ten, kto jest odpowiednio wykszta?cony w kierunku diagnozowania chor?b mo?e znie?? kwarantann?. Nie mog? tego zrobi? ani kr?lowie, ani rabini – tylko ci, kt?rzy bezpo?rednio widz? efekty choroby. Po trzecie: niezb?dna jest ceremonia, kt?ra oznaczy koniec kwarantanny i ponowne wej?cie do spo?eczno?ci. To bardzo wa?ne przej?cie i potrzebna jest ceremonia, kt?ra nas przez ten proces przeprowadzi.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

Paraszat Ki Tisa

Paraszat Ki Tisa

Ska?enie to w tej chwili g??wny temat na ca?ym ?wiecie. Wszyscy – jednostki, ca?e miasta i pa?stwa – pr?buj? odpowiedzie? na pytanie, w jaki spos?b ograniczy? rozprzestrzenianie si? zaka?e? i co robi?, gdy jeste?my ju? zaka?eni. W naszej Parszy ma?a grupa Dzieci Izraela zaczyna oddawa? cze?? fa?szywym b?stwom i zajmowa? si? innymi, podobnymi czynno?ciami. B!g przysy?a Moj?esza, by zwalczy? zaka?enie, zanim obejmie ono pozosta?? cz??? Narodu, i Moj?eszowi si? to udaje. Wspiera go plemi? Lewit?w. Wsp?lnie badaj?, jedno po drugim, Dzieci Izraela i nie znajduj? ska?enia. Mimo to Moj?esz wci?? boi si? o zdrowie Narodu.

Widzimy, ?e s? tacy, kt?rzy mog? wej?? w kontakt ze ska?eniem i nie zakazi? si?. Dlaczego? Moj?esz nie by? podatny na ba?wochwalstwo, poniewa? zna? B!ga bezpo?rednio. Wszystko inne by?o dla niego oczywistym oszustwem. Lewici pe?nili w Egipcie rol? kap?an?w Izraela, dzi?ki czemu nie mieli kontaktu z ba?wochwalstwem i tak?e nie mogli mu ulec. Jednak u pozosta?ej cz??ci Narodu nawet najkr?tszy kontakt m?g? spowodowa? ska?enie.

Jeste?my codziennie bombardowani duchowymi zagro?eniami i truciznami, kt?re cz?sto sami tworzymy. Nie ma jednak mo?liwo?ci, by unikn?? ich wszystkich. Musimy by? uczciwi wobec samych siebie i wiedzie?, kt?rym jeste?my w stanie si? oprze?, a kt?rych jednak nale?y unika?. Najwi?kszym zagro?eniem dla naszego bezpiecze?stwa nie jest ekspozycja na niebezpieczne substancje. Jest nim ignorancja, przez kt?r? wierzymy, ?e damy rad? oprze? si? wszystkiemu.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua