Nasi wolontariusze odkrywaj? ?ydowskie spo?eczno?ci na ca?ym ?wiecie!

Nasi wolontariusze odkrywaj? ?ydowskie spo?eczno?ci na ca?ym ?wiecie!

Dzia?ania Shavei Israel w r??nych cz??ciach ?wiata maj? wielk? skal?. Ich wk?ad w wsparcie i rozw?j “zaginionych” spo?eczno?ci ?ydowskich zar?wno w diasporze, jak i w Izraelu, zawsze wywo?uj? wielkie echo.

Nic dziwnego, ?e coraz wi?cej os?b w r??nym wieku i z r??nych ?rodowiskach entuzjastycznie przy??cza si? do naszych projekt?w, wnosz?c ogromny wk?ad w znacz?ce dzie?o powracania i przybli?ania ?yd?w do ich narodowego, religijnego i kulturowego dziedzictwa.

Spektrum os?b, kt?re chc? odegra? swoj? rol? w naszych projektach jest szeroki i r??norodny. Niekt?rzy pomagaj? organizuj?c zaj?cia dla spo?eczno?ci, z kt?rymi maj? bezpo?redni kontakt kulturalny i etniczny.

Przyk?adami mog? by? kobiety ze spo?eczno?ci Beit Szemesz, kt?re pomagaj? Shavei Israel w organizowaniu przed?wi?tecznych imprez w lokalnym centrum spo?eczno?ci lub Alexander Moiseevich Gridnev, kt?ry ju? od kilku lat jest sta?ym i oddanym gabbai (g??wny ?obs?uguj?cy? Dom Modlitwy) synagogi w miejscowo?ci Vysoki, w po?udniowej Rosji.

Godna uwagi jest historia Abigail (Marina) Erlich, kt?rej rodzina wyemigrowa?a z Argentyny do Portugalii, osiedlaj?c si? w Lizbonie. W wyniku swoich wizyt w Belmonte Abigail do??czy?a nast?pnie do klasy wys?annika Shavei Israel rabina Elizeusza Salasa, a ostatecznie oficjalnie przesz?a na judaizm w Beit Dinie w Izraelu. Potem zainteresowanie Abigail grupami ?ydowskimi tylko wzros?o, a ona chcia?a pom?c innym ?ydom pod??a? ?cie?k? ?ydowskich tradycji.

Read more

Nowa nauczycielka hebrajskiego w Portugalii

Nowa nauczycielka hebrajskiego w Portugalii

Spo?eczno?? Bnei Anousim w Portugalii ma now? wolontariuszk?, kt?ra zosta?a nauczycielk? hebrajskiego. Poznajcie Shoshan? Hovav. Nauczanie w Portugalii to dla Shoshany pewnego rodzaju powr?t do domu. Jej rodzina ?y?a w tutejszej spo?eczno?ci ?ydowskiej zanim zosta?a wydalona w XV wieku.

Siedemdziesi?cioletnia Shoshana przys?a?a nam niezwyk?e rodzinne drzewo rodziny Tzadik?w. Yosef ben Yakov, patriarcha rodziny, urodzi? si? oko?o roku 1075 w andaluzyjskim mie?cie Cordoba, dzi? we wsp??czesnej Hiszpanii. By? rabinem, filozofem i poet?, kt?ry otrzyma? imi? rodzinne, Tzadik – czyli sprawiedliwo?? – od chrze?cijan lokalnych, kt?rzy nazywali go “Justo” lub “cz?owiekiem sprawiedliwo?ci”.

Hovav przebada?a potomstwo rodziny Tzadik?w przez wiele region?w i miast – Amsterdam, Bagdad, Turcj? i osad? ?ydowsk? pod panowaniem otoma?skim w Jerozolimie. Pisa?a o tym w ksi??ce “Kszta?t ziemi” Rivki Rubin (Wydawnictwo Yad Ben-Zvi). Read more