Paraszat Teruma

Paraszat Teruma

Bereszit, pierwsza ksi?ga Tory, to historia naszych korzeni, ?wiata i narodu. Szemot, ksi?ga kt?r? obecnie czytamy, jest histori? naszej drogi do wolno?ci i niepowodze? na tej ?cie?ce. Sk?ada si? z trzech cz??ci: niewolnictwo w Egipcie i nasze oswobodzenie, objawienie na Synaju oraz Miszkan. Te trzy cz??ci odpowiadaj? przesz?o?ci, tera?niejszo?ci i przysz?o?ci. Miszkan, jego budowanie, tworzenie maj? nauczy? nas, jak zachowa? nasz? wolno??.

W tym tygodniu zag??biamy si? w temat, kt?ry moja Babcia z?l nazwa?aby bardzo ciekaw? cz??ci? Tory. Ilekro? moja Babcia z?l znalaz?a co?, wed?ug mnie niezbyt atrakcyjnego, to zawsze nazywa?a to interesuj?cym. Nast?pnych pi?? Parszy omawia planowanie, wytwarzanie, konstruowanie, a nast?pnie inwentaryzacj? Miszkanu. Miszkan by? naszym mobilnym Bejt Hamikdasz czyli ?wi?tyni?. U?ywali?my go przez 38 lat na pustyni, a nast?pnie w r??nych formach przez kolejnych 400 lat w ziemi Izraela. W ko?cu, wraz z budow? ?wi?tyni przez Salomona, Miszkan nie by? ju? u?ywany. Dlaczego wi?c Tora po?wi?ca tyle tekstu Miszkanowi?

Znaczenie Miszkanu to nie tylko fizyczna struktura, ale raczej jej wieczne symbole i funkcje. Pierwsza lekcja, kt?rej uczy nas Miszkan, ma zwi?zek z natur? jej struktury. Mimo ?e wi?kszo?? czasu pozostawa?a w jednym miejscu, zosta?a zbudowana jako struktura tymczasowa. Pierwszy sekret zachowania wolno?ci jest to zrozumienie, ?e fizyczne, fizjologiczne i duchowe miejsce, kt?re obecnie zajmujemy, mo?e i musi si? zmieni?. ?Podr??owanie bez poruszania si?? – zgodnie z Jamiroquai. Miszkan pojawia si?, aby uczy? nas wolno?ci, a pocz?tek tej wolno?ci jest got?w uderzy? w nas z ogromn? si?? i pod??a? za nami, dok?dkolwiek nas zaprowadzi.