Przyw?dztwo i tworzenie nowych gmin ?ydowskich

Podobnie jak inne organizacje na ca?ym ?wiecie, Shavei Israel musia?a ca?kowicie zmieni? dzia?alno?? w ?wietle pandemii koronawirusa. Nasze spo?eczno?ci znajduj?ce si? na wi?kszo?ci kontynent?w podj??y wyzwanie, organizuj?c internetowe konferencje i programy, takie jak ten zorganizowany w Ekwadorze przez rabina Elada Villegasa. Wyk?ad zatytu?owany ?Przyw?dztwo i ustanowienie nowych spo?eczno?ci ?ydowskich? by? prowadzony w j?zyku hiszpa?skim, a… Read More Przyw?dztwo i tworzenie nowych gmin ?ydowskich

SPECJALNY PROGRAM MA’ANI CENTER NA ZOOM

Zast?pca dyrektora generalnego administracji Shavei Israel, Edith Blaustein, wyg?osi?a specjalny wyk?ad na temat Zaginionych Plemion i innych grup historycznie zwi?zanych z judaizmem i ludem ?ydowskim oraz organizacji Shavei Israel, kt?ra dzia?a dla tych szczeg?lnych spo?eczno?ci. R?wnie wyj?tkowa by?a publiczno?? podczas wyk?adu: grupa starych przyjaci?? w Izraelu o nazwie ?Koach Magshimim?, grupa, kt?ra zosta?a utworzona w… Read More SPECJALNY PROGRAM MA’ANI CENTER NA ZOOM

SHAVEI IZRAEL W PODR??Y NA FLORYD?

Laura Ben-David, dyrektor marketingu i medi?w spo?eczno?ciowych organizacji Shavei Israel, pojecha?a do Boca Raton na Florydzie. Znalaz?a si? w dzielnicy, w kt?rej mieszka Simi – nasza oddana wolontariuszka oraz jej rodzice Sharon i Steven Langert,. Specjalnie z okazji przyjazdu Laury otworzyli sw?j dom i zaprosili go?ci na spotkanie po?wi?cone zagubionym i ukrytym spo?eczno?ciom na ca?ym… Read More SHAVEI IZRAEL W PODR??Y NA FLORYD?

INSPIRUJ?CY SUKCES PO HISZPA?SKU

Nieopart? potrzeb? spo?eczno?ci emigrant?w do Izraela (olim) jest przekazanie tego co prze?yli kolejnym nowo-przyby?ym. Ilan Bresler, konsultant finansowy z Argentyny, w?a?nie to robi. Bresler jest przedsi?biorc? prowadz?cym w Izraelu firm? doradztwa finansowego o nazwie Cucu. Dokonawszy aliji 23 lata temu, Bresler prowadzi teraz szkolenia i coaching dla hiszpa?skoj?zycznych ludzi w Izraelu, kt?rzy chc? za?o?y? w?asn?… Read More INSPIRUJ?CY SUKCES PO HISZPA?SKU

Emisariusz Shavei Israel daje wyk?ad na wydziale prawa!

Studenci Uniwersytetu Jagiello?skiego na kierunku prawa w Krakowie mieli okazj? wys?ucha? specjalnego wyk?adu na temat halachy (prawa ?ydowskiego), kt?re przygotowa? wys?annik Shavei Israel. Rabin Avi Baumol opowiedzia? w wi?kszo?ci nie?ydowskim polskim studentom o tym czym zajmuje si? Tora, o przykazach i nakazach danych przez Boga oraz tych rabinicznych, o s?dzie i s?downictwie oraz o karach… Read More Emisariusz Shavei Israel daje wyk?ad na wydziale prawa!