Przyw?dztwo i tworzenie nowych gmin ?ydowskich

Przyw?dztwo i tworzenie nowych gmin ?ydowskich

Podobnie jak inne organizacje na ca?ym ?wiecie, Shavei Israel musia?a ca?kowicie zmieni? dzia?alno?? w ?wietle pandemii koronawirusa.

Nasze spo?eczno?ci znajduj?ce si? na wi?kszo?ci kontynent?w podj??y wyzwanie, organizuj?c internetowe konferencje i programy, takie jak ten zorganizowany w Ekwadorze przez rabina Elada Villegasa. Wyk?ad zatytu?owany ?Przyw?dztwo i ustanowienie nowych spo?eczno?ci ?ydowskich? by? prowadzony w j?zyku hiszpa?skim, a uczestnikami byli ludzie z ca?ej Ameryki ?aci?skiej i Izraela.

Z niecierpliwo?ci? czekamy na wiele innych podobnych program?w, kt?re b?d? s?u?y? utrzymaniu zaanga?owania i ??czno?ci naszych spo?eczno?ci w tych trudnych czasach.

Przeprowadzka do Izraela nie jest ?atwa. Do tego nauka obcego j?zyka. Jedna z cz?onki? plemienia Bnei Menasze dodatkowo zaci?gn??a si? do wojska, by broni? pa?stwa.

SPECJALNY PROGRAM MA’ANI CENTER NA ZOOM

SPECJALNY PROGRAM MA’ANI CENTER NA ZOOM

Zast?pca dyrektora generalnego administracji Shavei Israel, Edith Blaustein, wyg?osi?a specjalny wyk?ad na temat Zaginionych Plemion i innych grup historycznie zwi?zanych z judaizmem i ludem ?ydowskim oraz organizacji Shavei Israel, kt?ra dzia?a dla tych szczeg?lnych spo?eczno?ci.

R?wnie wyj?tkowa by?a publiczno?? podczas wyk?adu: grupa starych przyjaci?? w Izraelu o nazwie ?Koach Magshimim?, grupa, kt?ra zosta?a utworzona w celu przygotowania do rekrutacji grupy Bnei Akiva w Jerozolimie w 1967 r. (M?? Edith jest tego cz??ci?). By?o oko?o 80 uczestnik?w.

Poni?ej znajduje si? nagranie prezentacji Zoom (w j?zyku hebrajskim).

Po wyk?adzie uczestnicy nadal byli bardzo zainteresowani tematem i nie przestawali zadawa? pyta?. Z niekt?rych otrzymanych komentarzy:

?Uda?o ci si? dotkn?? umys??w cynicznych senior?w; i nie jest to ?atwe?.

?Dzi?kuj? bardzo za interesuj?cy i wci?gaj?cy wyk?ad. Prezentacja by?a dobrze przygotowana i naprawd? si? podoba?a?.

?Droga Edith, kontynuuj czynienie dobra ludziom, kt?rzy chc? nale?e? do naszych prostych ludzi?.

?C?? za rado??, ?e uczestniczysz w tak wa?nej, warto?ciowej, prawdziwej i spe?niaj?cej si? sprawie?.

SHAVEI IZRAEL W PODR??Y NA FLORYD?

SHAVEI IZRAEL W PODR??Y NA FLORYD?

Laura Ben-David, dyrektor marketingu i medi?w spo?eczno?ciowych organizacji Shavei Israel, pojecha?a do Boca Raton na Florydzie. Znalaz?a si? w dzielnicy, w kt?rej mieszka Simi – nasza oddana wolontariuszka oraz jej rodzice Sharon i Steven Langert,. Specjalnie z okazji przyjazdu Laury otworzyli sw?j dom i zaprosili go?ci na spotkanie po?wi?cone zagubionym i ukrytym spo?eczno?ciom na ca?ym ?wiecie, z kt?rymi wsp??pracuje Shavei Israel.

Jej temat: ?Jeden nar?d, wiele twarzy? koncentrowa? si? na niekt?rych spo?eczno?ciach, kt?rym Shavei Israel pomaga, takich jak Bnei Menashe w Indiach, ?Ukryci? ?ydzi w Polsce czy Bnei Anousim w Hiszpanii, Portugalii i Ameryce Po?udniowej. Swoje opowie?ci wspar?a pi?kn? multimedialn? prezentacja, kt?ra przenosi widz?w do egzotycznych kraj?w.

Laura opowiada?a po spotkaniu, ?e odpowied? na jej prezentacj? by?a ?bardzo pozytywna?. Dodaje ?ludzie, kt?rzy uczestniczyli w wyk?adzie, cieszyli si? i byli bardzo podekscytowani, s?ysz?c o spo?eczno?ciach, o kt?rych istnieniu w du?ej mierze nie wiedzieli.?

To by?a jedna z wielu wypraw podczas kt?rych Laura w imieniu Shavei Israel opowiada?a o pracy organizacji.

Je?eli Wasza spo?eczno?? r?wnie? jest zainteresowana podobnym wyk?adem i chcia?aby zosta? odwiedzona przez naszego prezesa Michaela Freunda lub Laur? Ben-David prosimy klikn?? tutaj:

INSPIRUJ?CY SUKCES PO HISZPA?SKU

INSPIRUJ?CY SUKCES PO HISZPA?SKU

Nieopart? potrzeb? spo?eczno?ci emigrant?w do Izraela (olim) jest przekazanie tego co prze?yli kolejnym nowo-przyby?ym. Ilan Bresler, konsultant finansowy z Argentyny, w?a?nie to robi.

Bresler jest przedsi?biorc? prowadz?cym w Izraelu firm? doradztwa finansowego o nazwie Cucu. Dokonawszy aliji 23 lata temu, Bresler prowadzi teraz szkolenia i coaching dla hiszpa?skoj?zycznych ludzi w Izraelu, kt?rzy chc? za?o?y? w?asn? dzia?alno?? gospodarcz?. Bresler motywuje i zach?ca ludzi do rozpocz?cia i przezwyci??enia strachu, mimo ?e przebywaj? w nowym kraju i niekoniecznie posiadaj? silne umiej?tno?ci w j?zyku hebrajskim.

W tym tygodniu Centrum Ma’ani prowadzone przez Shavei Israel go?ci?o Ilana Breslera organizuj?c w naszych biurach w Jerozolimie specjalne seminarium finansowe w j?zyku hiszpa?skim. Wzi??a w nich udzia? entuzjastyczna grupa blisko 20 os?b z r??nych ?rodowisk i r??nych kraj?w. Niekt?rzy uczestnicy s? po konwersji do kt?rej uczyli si? w Machon Miriam r?wnie? prowadzonym przez Shavei Israel.

Po spotkaniu ludzie byli bardzo wdzi?czni Shavei Israel za sprowadzenie Breslera, poniewa? zach?ci? ich do rozpocz?cia ?ycia w Izraelu i uwierzenia, ?e ??oni r?wnie? mog? spe?ni? swoje marzenia. Ludzie czuli si? bardziej zmotywowani do nauki hebrajskiego i ?rozwini?cia? ?ycia w Izraelu. Widoczna by?a wyczuwalna mocna energia, a sam Bresler bardzo cieszy? si? zaanga?owaniem i podekscytowaniem grupy.

Wszystkim uczestnikom ?yczymy sukces?w w ich biznesplanach i przedsi?wzi?ciach oraz czekamy na kolejne inspiruj?ce programy w Centrum Ma?ani!

Emisariusz Shavei Israel daje wyk?ad na wydziale prawa!

Emisariusz Shavei Israel daje wyk?ad na wydziale prawa!

Studenci Uniwersytetu Jagiello?skiego na kierunku prawa w Krakowie mieli okazj? wys?ucha? specjalnego wyk?adu na temat halachy (prawa ?ydowskiego), kt?re przygotowa? wys?annik Shavei Israel. Rabin Avi Baumol opowiedzia? w wi?kszo?ci nie?ydowskim polskim studentom o tym czym zajmuje si? Tora, o przykazach i nakazach danych przez Boga oraz tych rabinicznych, o s?dzie i s?downictwie oraz o karach za przewinienia. W wyk?adzie uczestniczy?y 83 osoby.

Miejsce spotkania mia?o szczeg?lne znaczenie. Przed II Wojn? ?wiatow? 31% student?w Uniwersytetu Jagiello?skiego by?o ?ydami. Rabin Baumol po raz pierwszy przemawia? w tym miejscu. Ale na pewno nie ostatni!

Profesorem kursu, kt?ry odby? si? na prawie Uniwersytetu Jagielo?skiego, jest Franciszek Longchamps de Berier, ksi?dz katolicki, polski prawnik i specjalista prawa rzymskiego. De Berier by? pod wra?eniem przem?wienia rabina Baumola i zaprosi? emisariusza Shavei Israel do wyg?oszenia podobnego wyk?adu na mi?dzynarodowej konferencji zorganizowanej przez uniwersyteck? szko?? prawnicz? w przysz?ym roku.

Rabin Baumol zosta? r?wnie? wyk?adowc? go?cinnym w Instytucie Judaistyki w Krakowie.

To Sylvia Sosin nawi?za?a kontakt mi?dzy uniwersytetem a rabinem Baumolem. Sosin jest studentk? prawa i przewodnicz?c? klubu prawniczego na uniwersytecie. A co wa?niejsze dla rabina Baumola, jest r?wnie? wolontariuszk? w Krakowskim JCC, gdzie ucz?szcza na lekcje rabiniczne Tory.

Kilka zdj?? z wygl?du rabina Baumola poni?ej: