Parsza Wajakel – Pekudei

Parsza Wajakel – Pekudei

Podw?jn? Parsza Wajakel – Pikudei ko?czymy w tym tygodniu czytanie Ksi?gi Wyj?cia. W poprzednich trzech tygodniach przekazywane by?y bardzo szczeg??owe instrukcje dotycz?ce budowy Namiotu Spotkania, Dzieci Izraela zgrzeszy?y i grzech z?otego cielca zosta? im wybaczony. W tym tygodniu odbywa si? dok?adne liczenie wszystkich dar?w, kt?re przynios?y Dzieci Izraela. Opisano tak?e, w jaki dok?adnie spos?b ka?dy z nich zosta? wykorzystany przy budowie Miszkanu. Po co te wszystkie szczeg??y? Dlaczego po prostu nie powiedzie?, ?e zrobili to, czego si? po nich spodziewano?

Wszyscy, niezale?nie od tego, gdzie jeste?my, uczestniczymy teraz w narodowym projekcie, kt?ry wymaga od ka?dego z nas wniesienia jak najwi?kszego wk?adu. Cho? mo?e nie rozumiem, jak? rol? odgrywa m?j konkretny wk?ad w szerszej perspektywie, i tak musz? go zrealizowa?. Najwi?kszym niebezpiecze?stwem jest teraz poczucie, ?e w zasadzie nie trzeba si? tym przejmowa?, poniewa? inni z pewno?ci? nie b?d?. Ale wtedy ca?y projekt si? zawali. W tym tygodniu B!g pokazuje nam, ?e nawet po niepodporz?dkowaniu si? bezpo?redniej instrukcji od B!ga, Dzieci Izraela by?y w stanie si? zjednoczy? i wype?ni? swoje zobowi?zanie – ka?de z osobna i wszyscy razem. Teraz tak?e ka?dy z nas musi do?o?y? swoj? cegie?k? do projektu ochrony siebie i ca?ego spo?ecze?stwa. Tak jak budowa Miszkanu s?u?y nam dzisiaj jako inspiracja, niech nasze obecne dzia?ania b?d? natchnieniem do wprowadzania innych zmian, o kt?re upomina si? ten ?wiat.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

Paraszat Szlach – Grzech zaniechania

Paraszat Szlach – Grzech zaniechania

Co posz?o nie tak? Otrzymali misj?, by sprawdzi? owoce, ale tak?e ziemi?, ludzi i fortyfikacje. Wr?cili i zdali raport. Czeg?? tak strasznego si? dopu?cili, co by uzasadnia?o kar? ?mierci dla ca?ego pokolenia na pustyni? Co wi?cej, gdy por?wnamy inne grzechy dzieci Izraela, ten blednie w por?wnaniu z wielkim – z?otym cielcem. Za grzech z?otego cielca, w kt?rym ? jak wspomina Tora – ca?y nar?d bra? udzia? ta?cz?c dziko, chaotycznie i w podnieceniu, za kar? wystarczy?o w zasadzie jedynie ostrze?enie. Tymczasem za grzechy wys?annik?w, z kt?rymi ca?y nar?d ma niewiele do czynienia, kar? jest w gruncie rzeczy ?mier? podczas czterdziestu lat w?dr?wki po pustyni. O co tu chodzi?

Read more

Parszat Szmini: Przepis na otrzymanie obecno?ci Boga

Parszat Szmini: Przepis na otrzymanie obecno?ci Boga

??smego dnia wezwa? Moj?esz Aarona i jego syn?w oraz starszych izraelskich?I rzek? do Aarona: We? sobie m?odego cielca na ofiar? za grzech, a barana na ofiar? ca?opaln?, oba bez skazy, i przyprowad? je przed Pana.?A do syn?w izraelskich powiedz tak: We?cie koz?a na ofiar? za grzech, a cielca i jagni? jednoroczne, oba bez skazy, na ofiar? ca?opaln?,?Wo?u za? i barana na ofiar? pojednania, aby je zar?n?? przed Panem, i ofiar? z pokarm?w zaczynion? oliw?, gdy? dzisiaj uka?e si? wam Pan?.

W ko?cu nadejdzie dzie?, gdy Miszkan (?wi?tynia) zostanie konsekrowany, a obecno?? Boga zst?pi na nar?d Izraela na sta?e. B?dzie to dzie? pe?en uroczysto?ci, radosnej pie?ni, duchowego podniecenia i oczywi?cie wymaganych po?wi?ce?, kt?re nale?y ofiarowa? w oczekiwaniu na przybycie szechiny.

Read more

Przyw?dztwo w najci??szych chwilach ? Paraszat Wajakhel

Przyw?dztwo w najci??szych chwilach ? Paraszat Wajakhel

Kryzysy si? zdarzaj?; takie jest ?ycie. Wszyscy pope?niamy b??dy; zawodzimy naszych bliskich, ci kt?rym zaufali?my, zawodz? nas. Zdarza si?. Cz?sto. Moim zdaniem najwa?niejszym pytaniem w naszym ?yciu jest nie to, jak zazwyczaj dzia?amy, lecz jak reagujemy na kryzysy. Jak odpowiedzieli?my na dany kryzys? Jaki by? nasz nast?pny krok po tym, gdy zostali?my zawiedzeni? Czy uda?o nam si? zebra?? Czy te? trauma nas pog??bi?a i pogr??y?a g??boko w d???

Read more